КС «ВІННИЧАНКА»

     
 

Загальна інформація

Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

виступає членом платіжних систем;

оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

ПОСЛУГИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Для Вас Кредитна спілка ”ВІННИЧАНКА” може запропонувати такі послуги:

Розміщення депозитних вкладів на рахунках Кредитної спілки ”ВІННИЧАНКА”. Розміщуючи депозитний вклад, Ви можете заробляти гарні гроші, отримуючи відсотки за користування Вашими коштами, цим самим покращувати добробут своєї сім’ї.

Сьогодні фінансовими послугами Кредитної спілки ”ВІННИЧАНКА” користується велика кількість спілчан, поліпшуючи свій добробут та добробут своїх родин. Ми пропонуємо своїм членам різноманітні кредитні програми, за допомогою яких вони вирішують складні життєві ситуації: розширюють свої особисті селянські господарства, сплачують за навчання, будують житло, справляють весілля, купують побутову техніку та меблі.

Наші позичальники обирають:

кредити без комісій та прихованих платежів
• найкоротші терміни прийняття рішень та оформлення кредиту
• можливість відкриття кредитної лінії
• зручний графік погашення
• можливість самостійного обрання форми розрахунку
• спрощений підхід до оформлення документів
• можливість дострокового погашення кредиту без зайвих переплат.

Головною метою ставимо для себе надання зрозумілої та доступної інформації для наших членів, щоб кожен аналізуючи та порівнюючи міг зробити найкращий для себе вибір.

Кредитні програми:

-         комерційні кредити;
-         споживчі кредити;
-         на ведення особистих селянських господарств; 

Забезпеченням кредиту мають бути:

-         заставне майно;
-         порука іншої фізичної особи.                 

УМОВИ ЧЛЕНСТВА:

Членами КС можуть бути особи вiком старше 18 рокiв, які постійно проживають на території Вінницької області, мають повну цивільну дієздатність.
  
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
 
Порядок набуття членства у кредитній спілці
1. 
Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.
2. Особа стає членом кредитної спілки за умови:
• відповідності ознаці членства;
•  подання встановленої форми заяви про вступ до кредитної спілки (із копією паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
• рішення спостережної ради або правління про прийом особи до кредитної спілки;
•  сплати вступного внеску у розмірі 10(десять)  гривень та обов’язкового пайового внеску – 10 (десять) грн, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.
3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.
4. Вступні та обов’язкові пайові внески сплачуються готівкою в касу спілки. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється загальними зборами.
 
Припинення членства в кредитній спілці
1
.  Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:
• смерті особи – члена спілки;
• виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;
•  добровільного виходу з членів спілки.
2.  Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням на підставі свідоцтва про смерть.
3.  Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов’язково надається можливість висловитись.
4.  Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.
5.  У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.
6.  У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається а обов’язковий пайовий внесок – повертається.
 
Всі члени Кредитної Спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член Кредитної Спілки, присутній на зборах, – один голос.
 
Члени Кредитної Спілки мають право:
• знайомитися зі Статутом КС;
• брати участь в управлінні справами кредитної Спілки шляхом голосування на загальних зборах;
• вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
• мати інформацію про стан своїх рахунків;
• одержувати інформацію про діяльність КС, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами та іншими документами щодо діяльності КС;
• одержувати від КС кредити та дохід на свої внески, користуватись іншими послугами, які надаються членам у порядку, визначеному положеннями і Статутом КС;
• особисто бути присутнім на загальних зборах;
• вийти з членів Кредитної Спілки у порядку, передбаченому Статутом.
 
Обов’язки членів Кредитної Спілки:
• додержуватися Статуту та інших актів КС, виконувати рішення органів її управління;
• сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески;
• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

 

Перелік інформації,

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону

Обсяг розкриття інформації, визначений Положенням

Повне найменування , ідентифікаційний код та місцезнаходження

-          Кредитна спілка «ВІННИЧАНКА»;

-          Код за ЄДРПОУ – 37513847;

-          Код території за КОАТУТУ - 0520481603  ,

- 24450, Вінницька область, Бершадський район, село Джулинка, вулиця Дзержинського буд.№1

графік роботи: 
Понеділок — П”ятниця з 08.00 — 17.00 
Перерва на обід з 12.00—13.00, 
субота-неділя — вихідний 

Голова правління Єгорова Зоя Іванівна

Головний бухгалтер Данилюк Юлія Геннадіївна

 E-mail:ksvinni4anka@gmail.com

 

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

-          діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

-          надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

 

Відомості про власників істотної участі (осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою

Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитній спілці відсутні власники істотної участі

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу

Гаврилюк Василь Антонович – голова спостережної ради;

Запорощук Сергій Миколайович – заступник голови спостережної ради;

Каніфольська Галина Костянтинівна – секретар спостережної ради;

Кравченко Людмила Олексіївна – член спостережної ради;

Запорожець Ніна Марківна – член спостережної ради;

Єгорова Зоя Іванівна – голова правління;

Данилюк Юлія Геннадіївна – член правління;

Степовий Григорій Григорович – член правління;

 

 

 

Відомості про відокремлені підрозділи

-          Відділення кредитної спілки "ВІННИЧАНКА" м. Бершадь, протокол спостережної ради б/н від 12.12.2013  року, код за ЄДРПОУ - 38507703, діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, 24400, Вінницька обл., Бершадський район, м. Бершадь, вул. Червоноармійська, буд.19
графік роботи: 
Понеділок — П”ятниця з 08.00 — 17.00 
Перерва на обід з 12.00—13.00, 
субота-неділя — вихідний 
директор Єгорова Зоя Іванівна;

-          Відділення кредитної спілки "ВІННИЧАНКА" смт. Тростянець, протокол спостережної ради б/н                  від 04.03.2014 року, код за ЄДРПОУ - 38507771,  діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, 24300, Вінницька обл., Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Леніна, буд. 33

графік роботи: 
Понеділок — П”ятницяз 08.00 — 17.00 
Перерва на обід з 12.00—13.00, 
субота-неділя — вихідний; директор Єгорова Зоя Іванівна;

-          Відділення кредитної спілки "ВІННИЧАНКА" смт. Чечельник, протокол спостережної ради б/н від 04.03.2014   року, код за ЄДРПОУ - 38507745,  діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, 24800, Вінницька обл., Чечельницький район, смт. Чечельник, вул.Леніна, буд.46

графік роботи: 
Понеділок — П”ятницяз 08.00 — 17.00 
Перерва на обід з 12.00—13.00, 
субота-неділя — вихідний 

-          , директор Єгорова Зоя Іванівна;

-          Відділення кредитної спілки "ВІННИЧАНКА" смт. Теплик, протокол спостережної ради б/н від 10.12.2015  року, код за ЄДРПОУ -40181574, діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,23800, Вінницька обл., Теплицький район, смт. Теплик, вул. Незалежності, буд. 22
графік роботи: 
Понеділок — П”ятниця з 09.00 — 13.00 
субота-неділя — вихідний;директор Єгорова Зоя Іванівна;

Відомості про ліцензії та дозволи

-  діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, розпорядження №2954 від 01.12.2015 року